Ring: 070-687 84 48
vardagar 8-16

Personuppgifter

När du kontaktar Hanssons Måleri, via post, e-post, telefon eller formulär på hemsidan så kan personuppgifter överlämnas. Dessa behandlas bara om det finns stöd för det i dataskydds­förordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Firmans ägare Lars Hansson, Smed-anders väg 16, 892 42 Domsjö, är ansvarig för personuppgifterna.

Vad räknas som personuppgifter enligt GDPR?

Enligt GDPR är person­upp­gifter all informa­tion som på något sätt, enskilt eller i kombi­nation med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person.

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar registreras deras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detsamma gäller enskilda näringsidkare om de har verksamheten i sin bostad. I annat fall registreras näringsidkarens namn, e-postadress (företrädesvis till arbetsplatsen) samt adress och telefonnummer till arbetsplatsen.

När företrädare för ett företag gör beställningar registreras namn på företagets kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen, eller annan e-postadress där kontaktpersonen kan nås om vederbörande hellre vill det.

Godkännande

När du kontaktar Hanssons Måleri, eller gör en beställning, godkänner du automatiskt att de personuppgifter som behövs för att Hanssons Måleri ska kunna fullfölja uppdraget lagras.

Ändamålen med behandlingen av person­uppgifter

När du beställer någon av Hanssons Måleris tjänster blir du kund. De personuppgifter som behövs för att Hanssons Måleri ska kunna fullfölja uppdraget registreras då i ett kundregister och används för genomförande och administration av beställd tjänst.

Marknadsföring, efter att du har varit i kontakt med Hanssons Måleri kan det hända att du får ett e-postutskick. Detta anges i så fall alltid i samband med kontakten.

Hur länge sparas uppgifterna?

Hanssons Måleri behåller dina personuppgifter så länge som behövs för att kunna tillhandahålla beställd tjänst samt fakturera. Om du upphör att vara kund hos Hanssons Måleri sparas uppgifterna som längst i ett år efter att kundrelationen upphört.

Hanssons Måleri begränsar användningen av personuppgifter i e-post och återkommande rutiner för radering av e-post finns. E-postmeddelanden sparas bara så länge de är aktuella och behövs för att Hanssons Måleri ska kunna fullfölja uppdraget åt kunden.

Registerutdrag, rättelser och radering

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och lagras, hur och varför de behandlas samt hur länge de sparas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av den sökande. Adress finns under rubriken Personuppgiftsansvarig. Svar skickas till den sökandes folkbokföringsadress.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, kan du begära ändring.

Du kan också begära att Hanssons Måleri raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Hanssons Måleri (till exempel obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Hanssons Måleri att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Domsjö 2021-08-26, senast reviderad 2022-03-11
Lars Hansson, person­uppgifts­ansvarig och ägare av Hanssons Måleri


Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har tagits fram för att skydda EU-medborgares grundläggande rättig­heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av person­uppgifter. Samma regler gäller inom hela EU. I Sverige började GDPR gälla 25 maj 2018.
Hanssons Måleri

Vi erbjuder tjänster inom måleri och tapetsering i Örnsköldsvik med omnejd. Välkommen att kontakta oss med dina förfrågningar och för gratis offert!Kontakt

Telefonnummer: 070-687 84 48
E-post:
Adress: Smed-anders väg 16, 892 42 Domsjö

Hanssons Måleri
Produktion och underhåll: BitWeb24